حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه اي به رئيس جمهور، سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.


رئیس‌جمهور با بیان که در هر جامعه‌ای پژوهش باید در چارچوب ارزش‌های آن جامعه باشد، خطاب به‌پژوهشگران گفت: به من اعتراض نکنید که در پژوهش باید دست باز باشد و کاری به ارزش‌ها نداشته باشد، هر جامعه‌ای باید پژوهش خود را در مسیر ارزش‌ها قرار دهد.


رئیس‌جمهور با بیان که در هر جامعه‌ای پژوهش باید در چارچوب ارزش‌های آن جامعه باشد، خطاب به‌پژوهشگران گفت: به من اعتراض نکنید که در پژوهش باید دست باز باشد و کاری به ارزش‌ها نداشته باشد، هر جامعه‌ای باید پژوهش خود را در مسیر ارزش‌ها قرار دهد.


با صدور حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مهندس محمدهادی آرین به سمت سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی منصوب شد


با صدور حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مهندس محمدهادی آرین به سمت سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی منصوب شد