با صدور حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مهندس محمدهادی آرین به سمت سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی منصوب شد